Opis projektu

Projekt Juwenalia Językowe 2016 "Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016" jest już szóstym projektem dydaktyczno-rozrywkowym przygotowywanym przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej w ramach Juwenaliów Językowych. Kierowany jest do całej społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej, w pierwszej kolejności do studentów uczących się języków obcych w SJO w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Główne cele projektu:

  • Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016
  • Integracja studentów polskich i studentów obcokrajowców
  • Zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych w szkole wyższej, poprzez rozrywkową formę zajęć językowych.

Dodatkowe cele projektu:

  • Rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności „miękkich” studentów PWr poprzez ich udział w konkursie na najlepszą prezentację o Wrocławiu w języku obcym
  • Rozwój kompetencji interkulturowej studentów
  • Pogłębianie wiedzy na temat miasta, w którym mieszkają i studiują
  • Propagowanie zdrowego współzawodnictwa
  • Integracja studentów różnych wydziałów PWr.

Imprezy w ramach projektu:

W przygotowywaniu imprez zespołowych oraz imprezy ogólnouczelnianej podczas Juwenaliów Językowych 2016 duży akcent zostanie położony na współpracę studentów polskich i studentów obcokrajowców PWr.

W projekcie wezmą udział również zamiejscowe wydziały Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, Legnicy oraz Wałbrzychu, które przygotowują w ramach projektu imprezy językowe dla swoich studentów.

W tygodniu juwenaliowym od 9 maja do 13 maja 2016 zajęcia we wszystkich grupach zajęciowych w SJO będą miały charakter juwenaliowy. Wykładowcy planują wiele różnorodnych konkursów, quizów z nagrodami, prezentacji i zabaw językowych i krajoznawczych dla studentów.